Uwaga! zmienił się numer faxu na: 056 658 71 25
Opłaty tytułem:

10zł- wydanie decyzji
17zł- wydanie zaswiadczenia
26zł- legalizacja dokumentu

można dokonać w kasie  Urzędu Miasta Torunia ,ul.Grudziądzka 126 B

(kasa czynna w godzinach 8.00-17.00)  lub na konto :

Urząd Miasta Torunia
Bank Millenium 
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia do ARiMR-u dla pszczelarzy na przezimowane pnie pszczele.

 

Wniosek o rejestrację hodowli psów, kotów i fretek w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającej uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt - AHL”)


Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzający wpis pasieki do rejestru PLW w Toruniu

 

Wniosek o wpis do rejestru pasz - utylizacja

 

Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych

 

Oświadczenie dla właściciela pasieki

 

Wniosek o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handle detaliczy produktami pochodzenia zwierzęcego iżywnościa złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

 

Wniosek o wpis pasieki do rejestru PLW w Toruniu /aktualizacja danych

 

Wniosek zgłoszenia padnięcia bydła.

 

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dotyczącej: Urzędowej wolności od chorób zakaźnych bydła, Wolności od choroby Aujeszkyego, Kwalifikacji gospodarstwa do produkcji mleka surowego.

 

Księga rejestracji świń

 

Księga rejestracji owiec

 

Księga rejestracji bydła

 

Rozporządzenie 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz.

 

Oświadczenie podmiotu działającego na rynku pasz do Powiatowego Lekarza Weterynarii o spełnieniu wymogów rozporządzenia Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz.

 

Powiadomienie o zamiarze dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa.

 

Wniosek o dopuszczenie środka transportu - chłodnia do przewozu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

 

Zaświadczenie, że gospodarstwo spełnia minimalne standardy w zakresie higieny i warunków utrzymania zwierząt oraz higieny pozyskiwania i przechowywania mleka w gospodarstwie.

Wniosek o wpis do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu i nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

 

Wniosek o wystawienie świadectwa zdrowia zwierząt przeznaczonych do handlu wewnątrzwspólnotowego.