INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

logo weterynarii

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące

ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do

gospodarstwa, w szczególności:

 1. Przetrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikim ptactwem;
 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,
  w których utrzymywany jest drób.

 

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności

aktualizacja WIW Bydgoszcz październik  2020 r.

Zarządzenie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

INFORMACJE O CHOROBIE

 1. Grypa ptaków jest wysoce zakaźną chorobą wirusową, która może powodować do 100% śmiertelności u ptaków domowych. Choroba ta znajduje się na liście OIE oraz w wykazie chorób podlegających obowiązkowi zwalczania.
 1. Wirus HPAI/H5N8 został przeniesiony do Europy przez dzikie ptaki migrujące. Dotychczasowe obserwacje wskazują, że posiada on wysoką zjadliwość zarówno dla drobiu, jak i wielu gatunków ptaków dzikich. Do zakażenia drobiu dochodzi przez kontakt bezpośredni z ptactwem dzikim, lub pośredni przez użytkowanie zbiorników wodnych lub obszarów, na których znajdują się odchody dzikich ptaków. W szerzeniu się zakażeń pomiędzy fermami drobiu dużą rolę odgrywa człowiek, gdyż wirus łatwo przenosi się na odzieży, sprzęcie czy środkach transportu.
 1. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z migrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym lub zanieczyszczonymi wirusem miejscami ich bytowania (naturalne zbiorniki wodne).
 1. Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności

 1. Pojawienie się ogniska ptasiej grypy niesie za sobą konieczność likwidacji całych stad zwierząt, wyznaczania stref, w granicach których obowiązywał będzie zakaz ich hodowli i sprzedaży. Restrykcje te dotykają bezpośrednio hodowców, jednak powodują także ogromne straty w przemyśle (hodowla i przetwórstwo) drobiarskim, skutkują zamykaniem przedsiębiorstw, blokują eksport żywności na rynki zagraniczne. Pojawienie się ogniska HPAI w małym przydomowym gospodarstwie, gdzie  koszty likwidacji ptaków i koszty odszkodowania nie będą wysokie, spowoduje konieczność zlikwidowania stad hodowlanych liczących po kilka a nawet po kilkanaście tysięcy sztuk drobiu, tylko dlatego, że znalazły się one w promieniu 3 km od wykrytego ogniska choroby. Koszty takich działań dla budżetu Państwa będą ogromne.
 1. W przypadku udowodnienia hodowcy braku stosowania w swoim gospodarstwie zasad określonych w cytowanym rozporządzeniu, traci on w sytuacji wystąpienia ogniska choroby prawo do uzyskania odszkodowania ze środków budżetu państwa. Ponadto, za nieprzestrzeganie zakazów i nakazów nałożonych na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, powiatowy lekarz weterynarii może wymierzyć hodowcy karę pieniężna w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 85aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2020.1421).

 

uwaga hpai