Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczenia Lekarzy Weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu toruńskiego na 2022 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz.306 z późn.zm.) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia


Rodzaj i zakres wykonywania czynności :

1) szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze na terenie powiatu toruńskiego,

2) sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt na terenie powiatu toruńskiego,

3) badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia na terenie powiatu toruńskiego,

4) sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju (w tym badania na użytek własny w gospodarstwach na terenie powiatu toruńskiego.

5) badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni na terenie powiatu toruńskiego,

6) prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu toruńskiego,

7)  Czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art.57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Liczba lekarzy weterynarii i innych osób potrzebnych do wykonywania zadań z danego zakresu:

1) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych – 10 osób

2) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt – 6 osób

3) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia – 8 osób

4) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju – 2 osoby: badanie na użytek własny – 6 osób

5) badania mięsa zwierząt łownych – 3 osoby

6) osoby niebędące pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych – 4 osoby.

Miejsce wykonywania czynności: teren powiatu toruńskiego

Termin (okres) realizacji zadań:

Zadania będą realizowane od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Sposób i termin składania zgłoszeń przez lekarzy weterynarii i osób do wykonywania czynności pomocniczych, chętnych do wyznaczenia:

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych  w zakresie wymienionym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązane są do przedłożenia zgłoszenia wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej w terminie do 21 grudnia 2022 r.

1) osobiście w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Toruniu, ul. A. Antczaka 39/41 w godz. 7:00 – 15:00

2) drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) listownie na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Toruniu,

 1. A. Antczaka 39/41 87-100 Toruń

Liczy się data wpływu do Urzędu.

 

Termin zapoznania się ze zgłoszeniami


Rozpatrywanie zgłoszeń odbędzie się komisyjnie 22.12.2022 r.

Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę proponowanych kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu wybiera z listy przedstawionej przez Komisję kandydatów do wyznaczenia oraz zawiadamia lekarzy weterynarii oraz inne osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.


Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatkowe informacje

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii postępowania.

Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Dokumenty do pobrania:

Druk zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. (TUTAJ)

Toruń, dnia 01.12.2022 r.

 

 

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu  informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Toruniu jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu, ul. A.Antczaka 39/41, 87-100 Toruń
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  na podstawie:
  • zawarcia i wykonania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, przepisów prawa zabezpieczeń społecznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • na jaki udzielona została przez Panią/Pana odrębna zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • realizacji kontaktu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą (podać informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców jeżeli istnieją)  Pani/Pan jako osoba z którą współpracujemy, Pani/Pana pełnomocnicy; inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; podmiot przetwarzający zgodnie z zawartą umową powierzenia przetwarzania danych osobowych;  podmioty, z usług których Administrator korzysta, m.in: podmiot świadczący usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; podmioty świadczące usługi serwisowe, aktualizacyjne, hostingowe oprogramowania informatycznego, za pomocą którego przetwarzane są  Pani/Pana dane osobowe; podmioty świadczące usługi obsługi prawnej
 • W przypadku wyznaczenia Pani/Pana na Urzędowego Lekarza Weterynarii, Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z umowy o wyznaczenie a po jej zakończeniu – przez okres wynikający z przepisów prawa – z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u administratora. W przypadku odmowy wyznaczenia na Urzędowego Lekarza Weterynarii Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy. W stosunku do danych na które Pani/Pan wyraził zgodę – do czasu jej cofnięcia.
 • posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)
 • Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej