KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TORUNIU

      W związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie licznych ognisk ptasiej grypy u drobiu i przypadków tej choroby u ptaków dzikich na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu, który to region jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, istnieje duży ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie Polski. Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach przeprowadził analizę sytuacji epizootycznej        w zakresie HPAI na podstawie bieżącej sytuacji w centralnej Azji, z której wynika, że ryzyko wystąpienia choroby w Polsce w najbliższym czasie należy uznać za wysokie. Doświadczenia z poprzednich lat wskazują, że kiedy ogniska HPAI wykrywano w ww. obszarach Rosji, w niedługim czasie później pojawiały się ogniska choroby na terenie północnej i wschodniej Europy.

Dlatego, istnieje konieczność podjęcia wszelkich możliwych  działań w celu wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu, również drobiu przyzagrodowego, co pozwoli na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia choroby.

Przypominam, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).

Na terytorium Polski:

 • zakazuje się:
 1. a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 1. b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
 • nakazuje się:
 1. a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 1. b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 2. c) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 3. d) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 4. g) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 5. h) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 6. i) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 7. k) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych

  W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów), czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Przepisy dotyczą również małych, przydomowych gospodarstw utrzymujących nawet niewielkie ilości drobiu.

Szczegółowe informacje nt. grypy ptaków dostępne są pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

                                                                   

 

                 Dorota Stankiewicz

                                                     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu

Toruń, 29.10.2020 r.